Důležité novinky pro všechny rybáře na řece Pád a zejména pro ty, kteří vyrážejí bez asistence našeho průvodce. Jedná se o překlad informací a nařízení od Italského správce řeky Pád, pro kompletnost přikládáme i překlad do dalších jazyků.

 

Pro všechny rybáře na pevných stanovištích řeky pád oznamuje následující

1) Volné kempování (použití stanů) je přísně zakázáno na celém Italském území
2) Maximální počet povolených prutů na rybáře je 3
3) V průběhu měsíce května a do 15. června je lov kaprů zakázán

Bude probíhat mnoho kontrol na místě, aby bylo zajištěno dodržování nařízení.
Připomínáme také několik dobrých rad pro pohyb Italských lodí.

1) Dodržujte rychlost na řekách (7-8 uzlů) a v přístavištích (max 3 uzlů)
2) Dodržujte vždy volný průjezd pro plavbu ostatních lodí.
3) Vždy hlaste přítomnost pytláků nebo sítě příslušné policii.

V případě jakýchkoli nejasností jsme k dispozici.
Děkujeme vám za výběr řeky Pád pro vaši dovolenou.

 

ENGLISH following numerous reports of fishing fixed locations along the river PO us to report that

1 ) Free camping ( tents use ) is strictly prohibited in the whole Italian territory.
2 ) The maximum number of rods allowed per tourist is max 3
3 ) During the month of May and June carp fishing is prohibited

Many controls are in place to ensure that regulation .
We recall also some good education standards for the Italian boat .

1 ) Observe the speed in rivers ( 7-8 knots ) and dock ( max 3 knots )
2 ) Always leave the transit to the navigation of boats
3 ) Always signal the presence of poachers or networks to the competent Police .

We are available for any clarification.
We thank you for choosing the Po Delta for your vacation.

 

DEUTSCH  Nach zahlreichen Berichten von Fischen festen Standorten entlang des Flusses PO uns, dass zu berichten:

1) Camping (Zelte verwenden ) ist streng im gesamten italienischen Staatsgebiet verboten.
2) Die maximale Anzahl von Stäben pro Tourist erlaubt ist max 3
3) Im Laufe des Monats Mai Juni Karpfenfischen ist verboten

Viele Kontrollen vorhanden sind, um diese Regelung zu gewährleisten.
Wir erinnern uns auch einige gute Bildungsstandards für das italienische Boot.

1) Beachten Sie die Geschwindigkeit in Flüssen (7-8 Knoten) und Dock ( max 3 Knoten)
2) Lassen Sie immer den Transit in die Navigation von Schiffen
3) Signal immer das Vorhandensein von Wilderern oder Netzwerke der zuständigen Polizei .

Wir sind für jede Klärung verfügbar.
Wir danken Ihnen für die Po-Delta für die Wahl für Ihren Urlaub.

 

HUNGARIAN következő számos jelentés a halászati ​​helyhez folyó mentén PO minket jelentem, hogy :

1 ) Szabad kemping ( sátrak használata ) szigorúan tilos az egész olasz területen .
2) A maximális rúd megengedett egy turisztikai max 3
3 ) A hónap során május junius ponty halászat tilos

Sok ellenőrzési mechanizmusok hogy a szabályozás .
Emlékeztetünk még néhány jó oktatási színvonal az olasz haj��t.

1) Vegye figyelembe a sebesség a folyók (7-8 csomó) és dokkoló (max 3 csomós )
2 ) Mindig hagyja a tranzit a navigációs hajók
3 ) Mindig jelenlétének jelzésére orvvadászok vagy hálózatok az illetékes rendőrségnek.

Elérhetőek vagyunk minden pontosítás.
Mi köszönjük választotta a Pó-delta a vakáció.